Dự án Gem Sky World Long Thành có diện tích hơn 92ha, được lập quy hoạch với quy mô dân số từ 15,5-18,5 ngàn người.

Mục tiêu của quy hoạch là xây dựng khu dân cư phù hợp quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Long Đức, đáp ứng nhu cầu về nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được xây dựng mới và hoàn chỉnh. Khu dân cư có cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian quy hoạch, cảnh quan kiến trúc theo định hướng tiêu chuẩn đô thị loại V.

​Ngày 20/03/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 858/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Gem Sky World theo quy hoạch 92,2 ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành. (Đính kèm: Quyết định số 858/QĐ-UBND)

Gem Sky World quy hoạch 92,2 ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành có ranh giới được xác định theo Bản vẽ trích lục và biên vẽ thửa đất số 951/2020 tỷ lệ 1/2000 do văn phòng đãng ký đất đai tỉnh Đồng Nai lập ngày 27/02/2020.

Quỵ mô, tỷ lệ lập quy hoạch

– Quy mô diện tích: khoảng 922.154,2 m2 (khoáng 92,21542 ha).
– Quy mô dân số: khoảng 15.500 – 18.500 người.
– Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500

Mục tiêu, tính chất

Gem Sky World Xây dựng một Khu dân cư phù hợp quy hoạch xây dựng nông thôn mới xà Long Đức đáp ứng nhu cầu về nhà ở với hệ thống hạ tầng kỳ thuật, hạ tầng xã hội được xây dựng mới và hoàn chỉnh với vai trò, tính chat, quy mô, cơ câu phân khu chức năng sử dụng đất, tô chức không gian quy hoạch cảnh quan kiến trúc theo định hướng tiêu chuẩn đô thị loại V.

Gem Sky World Đề xuất các giái pháp quy hoạch phục vụ cho nhu câu đâu tư cụ thể của Nhà đầu tư, đảm bảo phù hợp với chiến lược và cấu trúc phát triến chung, đảm bảo khớp nối về mặt tổ chức không gian và hạ tầng kỹ thuật giữa khu vực lập quy hoạch và khu vực lân cận, đảm báo tính đồng bộ, hiệu quả và bên vũng.

– Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triến khai xây dựng, quàn lý xây dựng và đầu tư xây dựng.

Quyết định 1-500 dự án Gem Sky World
Quyết định 1-500 dự án Gem Sky World
Quyết định 1-500 dự án Gem Sky World
Quyết định 1-500 dự án Gem Sky World
Quyết định 1-500 dự án Gem Sky World

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *